Home

ยอดบริจาคสะสมผ่าน “แต้มบุญ”

733,959 แต้มบุญ
บ้านนนทภูมิ
94,056 แต้มบุญ
บ้านเฟื่องฟ้า
115,069 แต้มบุญ
บ้านเด็กอ่อนพญาไท
142,947 แต้มบุญ
บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด
289,222 แต้มบุญ
มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ
37,430 แต้มบุญ
โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา
71,027 แต้มบุญ
Slider

บริจาคให้มูลนิธิ

Logo
ร่วมบริจาค

บ้านนกขมิ้น

มูลนิธิบ้านนกขมิ้นก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2532 โดย Mr.Erwin Groebli ซึ่งเป็นมิชชั่นนารีชาวสวิตเซอร์แลนด์  ได้พบเด็กเร่ร่อนกลุ่มหนึ่งในย่านรามคำแหง กรุงเทพฯ และรู้สึกสงสารที่เด็กๆไม่มีบ้านอาศัย จึงได้เช่าห้องพักให้กับเด็กๆเหล่านั้น เพื่อเป็นที่พักผ่อนหลับนอน ต่อมาเด็กเหล่านั้นได้ชวนเพื่อนๆเด็กเร่ร่อนด้วยกันมาอยู่เพิ่มมากขึ้น จำเป็นต้องมีสถานที่ที่เหมาะสม จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งมูลนิธิบ้านนกขมิ้นและดำเนินการมาจนกระทั่งปัจจุบัน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคสิ่งของขาดแคลน

มูลนิธิบ้านนกขมิ้นก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2532 โดย Mr.Erwin Groebli ซึ่งเป็นมิชชั่นนารีชาวสวิตเซอร์แลนด์  ได้พบเด็กเร่ร่อนกลุ่มหนึ่งในย่านรามคำแหง กรุงเทพฯ และรู้สึกสงสารที่เด็กๆไม่มีบ้านอาศัย จึงได้เช่าห้องพักให้กับเด็กๆเหล่านั้น เพื่อเป็นที่พักผ่อนหลับนอน ต่อมาเด็กเหล่านั้นได้ชวนเพื่อนๆเด็กเร่ร่อนด้วยกันมาอยู่เพิ่มมากขึ้น จำเป็นต้องมีสถานที่ที่เหมาะสม จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งมูลนิธิบ้านนกขมิ้นและดำเนินการมาจนกระทั่งปัจจุบัน

บ้านนกขมิ้น

85 ฿192 ฿

179 ฿
จำนวน
85 ฿
จำนวน
192 ฿
จำนวน
Logo
ร่วมบริจาค

บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เป็นหน่วยงานสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2506 โดยอุปการะเลี้ยงดูเด็กชายและเด็กหญิงตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคสิ่งของขาดแคลน

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เป็นหน่วยงานสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2506 โดยอุปการะเลี้ยงดูเด็กชายและเด็กหญิงตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี

บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด

28 ฿400 ฿

28 ฿
จำนวน
55 ฿
จำนวน
50 ฿
จำนวน
400 ฿
จำนวน
Logo
ร่วมบริจาค

บ้านเฟื่องฟ้า

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า เป็นหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยอุปการะเลี้ยงดูเด็กอ่อนพิการทุกประเภททั้งชายและหญิงตั้งแต่แรกเกิดถึง 7 ปี แยกตัวออกมาจากบ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด เพื่อดูแลเด็กพิการโดยเฉพาะ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคสิ่งของขาดแคลน

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า เป็นหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยอุปการะเลี้ยงดูเด็กอ่อนพิการทุกประเภททั้งชายและหญิงตั้งแต่แรกเกิดถึง 7 ปี แยกตัวออกมาจากบ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด เพื่อดูแลเด็กพิการโดยเฉพาะ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521

บ้านเฟื่องฟ้า

65 ฿430 ฿

430 ฿
จำนวน
400 ฿
จำนวน
200 ฿
จำนวน
75 ฿
จำนวน
65 ฿
จำนวน
300 ฿
จำนวน
Logo
ร่วมบริจาค

บ้านเด็กอ่อนพญาไท

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เป็นหน่วยงานสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนแห่งแรกในประเทศไทยที่ดำเนินการโดยรัฐบาล สถานสงเคราะห์แห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี 2496 โดยอุปการะเลี้ยงดูเด็กชายและเด็กหญิงตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ทั้งเด็กปกติและเด็กติดเชื้อ HIV 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคสิ่งของขาดแคลน

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เป็นหน่วยงานสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนแห่งแรกในประเทศไทยที่ดำเนินการโดยรัฐบาล สถานสงเคราะห์แห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี 2496 โดยอุปการะเลี้ยงดูเด็กชายและเด็กหญิงตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ทั้งเด็กปกติและเด็กติดเชื้อ HIV 

บ้านเด็กอ่อนพญาไท

60 ฿400 ฿

 

 

309 ฿
จำนวน
60 ฿
จำนวน
400 ฿
จำนวน
100 ฿
จำนวน
300 ฿
จำนวน
Logo
ร่วมบริจาค

โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา

โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขากรุงเทพฯ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 เป็นสถานศึกษาสำหรับเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ดำเนินการในรูปแบบโรงเรียนประจำ รับนักเรียนตั้งแต่ เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่6

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคสิ่งของขาดแคลน

โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขากรุงเทพฯ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 เป็นสถานศึกษาสำหรับเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ดำเนินการในรูปแบบโรงเรียนประจำ รับนักเรียนตั้งแต่ เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่6

โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา

100 ฿500 ฿

500 ฿
จำนวน
250 ฿
จำนวน
150 ฿
จำนวน
100 ฿
จำนวน
179 ฿
จำนวน
270 ฿
จำนวน
Logo
ร่วมบริจาค

มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ เป็นมูลนิธิสงเคราะห์สุนัขและแมวที่มีอาการป่วยและ/หรือพิการ โดยอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โดยอุปการะสุนัขและแมวพิการกว่า 400 ตัว

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคสิ่งของขาดแคลน

มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ เป็นมูลนิธิสงเคราะห์สุนัขและแมวที่มีอาการป่วยและ/หรือพิการ โดยอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โดยอุปการะสุนัขและแมวพิการกว่า 400 ตัว

มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

140 ฿270 ฿

140 ฿
จำนวน
270 ฿
จำนวน
250 ฿
จำนวน
Logo
ร่วมบริจาค

บ้านนนทภูมิ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ เป็นหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก่อตั้งวันที่ 21 พฤศจิกายน 2513 โดยอุปการะเลี้ยงดู ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง 7-18 ปี

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคสิ่งของขาดแคลน

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ เป็นหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก่อตั้งวันที่ 21 พฤศจิกายน 2513 โดยอุปการะเลี้ยงดู ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง 7-18 ปี

บ้านนนทภูมิ

100 ฿2,362 ฿

2,362 ฿
จำนวน
199 ฿
จำนวน
100 ฿
จำนวน
250 ฿
จำนวน
430 ฿
จำนวน
300 ฿
จำนวน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้องๆ ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ โดยทีมแต้มบุญจะมีการลงพื้นที่บริจาคของให้เด็กๆ หากใครสนใจสามารถติดต่อเข้ามา เพื่อสอบถามรายละเอียดในการทำกิจกรรม
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้องๆ ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ โดยทีมแต้มบุญจะมีการลงพื้นที่บริจาคของให้เด็กๆ หากใครสนใจสามารถติดต่อเข้ามา เพื่อสอบถามรายละเอียดในการทำกิจกรรม
Slider

ข่าวสารและกิจกรรม

  View All

Partner

Slider
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
0
    ตะกร้าบุญ
    ไม่มีสินค้าในตะกร้า
    LINE LOGO SVG